Search form

Lúkas 23

Bárɔ́k ntá Páílet nɛ Yesu

(Mt 27.1-2, 11-14; Mk 15.1-5, Jn 18.28-38a)

1Nkwɔ́ bataŋá manyé bárɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, bɔ̌ mankɛm báfáte, básɔt Yesu báré rɔ́ŋ ntá Páílet nɛ yi. 2Bábhó bɛbhat yi barak amʉɛt mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Sɛghɔ̌, mmǔ-nɛ ndu ákʉ̀ bɛ bǒ bhɛsɛ bákɛ́ bhʉɛrɛ bɛbhé ɛtɔk. Ǎkàŋ nkwɔ bɛ́ bo bákɛ́ chyɛ nkábhɛ́nti ntá Sísa, Mfɔ Rom. Nɛ árɛ̀m bɛ yí achi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, nɔ́ chi bɛ achí Mfɔ.” 3Páílet abhɛ́p yɛ Yesu bɛ, “Wɔ kɛ ɔ́chí nɛ́ Mfɔ bo Israɛl?” Akɛmɛ bɛ, “Ɛ́chí mbɔ ɛnyu ɔ́rɛ́mɛ́.” 4Páílet arɛm yɛ ntá bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ ngɛ́mtay bo abhɛn bachi arɛ bɛ, “Mbɨ́kɨ́ ghɔ yɛ̌ bɛkwɛ́nɛ́ nɛ mmǔ-nɛ.” 5Kɛ bárɔ́k ambɨ bɛkɛmɛ bɛ, “Ǎkɔ̀ atú Judɛ́ya ankɛm antɔŋ nɔkɔ bho ndu mɛ́nyɨ́kɨ́si batɨ̌ yap amɛm bɛ mángʉ́ɛ́p ɛsɔŋɔri ɛtɔk. Akʉ nɔ́, bɛbho atú Gálili kpát bɛ́gháka fá Yerúsalɛm.”

Páílet ató Yesu ntá Mfɔ Hɛ́rɔd

6Páílet ághókó nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, abhɛ́p bhɔ mbák Yesu achi mmu atú Gálili. 7Árɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu afǔ atú ɛtɔk ɛnɛ Hɛ́rɔd achi mfɔ arɛ́, achyɛ ɛyɔŋ bɛ mandɔk nɛ yi ntá Hɛ́rɔd. Mbɔŋ Hɛ́rɔd achi nyaka Yerúsalɛm mpok yɔ. 8Hɛ́rɔd ághɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu, ábhɔ́ŋ maŋák tontó, mbɔnyunɛ anáŋ ǎghòk nyaka ɛ̌ti yi nɛ abhɔ́ŋ ɛkwak tɛntɛp bɛghɔ yi nɛ amɨ́k. Ǎbhàka nyaka ntɨ bɛ chɔŋ Yesu ankʉ ɛnyɨŋɨ́ maknkay yí angɔ́. 9Ɛ́kʉ́ Hɛ́rɔd abhɛ́p Yesu bɛyǎ bɛbhɛp kɛ yɛ ɛ́mɔt Yesu ábhɨ́kɨ́ kɛmɛ. 10Ɛnɛ́ Hɛ́rɔd árɔ̀ŋ ambɨ bɛbhɛp yi bɛbhɛp, bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm báte kɛkwɔt, mámbat nɔkɔ yi barak amʉɛt nɛ bɛyǎ ɛ̌yu. 11Hɛ́rɔd nɛ batɛmɛ́ nɛnu bhi báré byak yi, mámfyɛ nɔkɔ yí ɛtáŋɔk. Mámɛ́sɛ yi nkú kɛfɔ amʉɛt. Arɛm bɛ́ mánsɔ́t yí mámpɛtnsɛm ntá Páílet nɛ yi. 12Kɛmmʉɛrɛ Hɛ́rɔd nɛ Páílet kɛ́bho ndǔ nkúbhɛ́ nywɔp ɛnɔ. Ndǔ mpok anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm bachi nyaka chi ndǔ mpap.

Páílet akpɔ́t manyé bɛ mángwáy Yesu

(Mt 27.15-26; Mk 15.6-15; Jn 18.38b-19.16a)

13Bápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm ntá Páílet nɛ Yesu, Páílet ató bábhɨ́ŋɨ bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk nɛ bǒ ɛtɔk. 14Arɛm ntá yap bɛ, “Bǎtwɔ̀ fá ntá ya nɛ mmǔ-nɛ bɛ ǎkʉ̀ bo bákɛ́ bhʉɛrɛ bɛbhé ɛtɔk. Mbɛ̌p yi mɛnyɨŋ bɛsí bhɛka, nɛ mbɨ́kɨ́ ghɔ́ yɛ̌ bɛkwɛ́nɛ́ ɛbhě yi. 15Mfɔ Hɛ́rɔd nkwɔ́ abhɨ́kɨ́ ghɔ yɛ̌ bɛkwɛ́nɛ́ ɛbhě yi mbɔnyunɛ atǒ yi apɛtnsɛm ntá ya. Nchí ghati bhe bɛ yɛ̌nyɨŋ yi abhɨ́kɨ́ kʉ ɛnɛ́ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ mangway yi. 16Chɔŋ nchyɛ́ ɛyɔŋ bɛ mándɛ́n yi, mámfɛrɛ yi amɔ.” 17[Ɛpɨŋɨ́ bo Israɛl ɛ́chí nyaka bɛ, yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ bɔ́ mányìɛ̀ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ, Páílet abhɔŋ bɛ́fɛ́rɛ mmu amɔt anɛ bǒ Yerusalɛm báyàŋ yi amfɛrɛ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.]

18Bɔ́ mankɛm bábɨ́k mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Dɔ̌ mángwáy yi. Fɛrɛ́ bhɛsɛ chi Barábas!” 19Barábas chi mmu anɛ báfyɛ́ nyaka ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ ndǔ barak apay, “Agʉɛbhɛ́ nyaka ɛbyɔk ɛtɔk, nɛ awáy mmu.” 20Páílet apɛt arɛm kɛpɨ ntá yap nɛ nkaysi bɛ́fɛ́rɛ Yesu amɔ. 21Kɛ bárɔ́k ambɨ bɛbɨk bɛ, “Dɛm mángó yi ndǔ ɛkotákátí! Mángó yi ndǔ ɛkotákátí!” 22Ndǔ ndɔŋ anɛ ájwí ɛ́rát Páílet arɛm bɛ, “Ntɨkɨ ɛbɛ́ptí ndak yi ákʉ́? Mbɨ́kɨ́ ghɔ́ yɛ̌ ɛ́bɛ́ptí ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ ɛnɛ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ mángwáy yi. Chɔŋ nchyɛ́ ɛyɔŋ mándɛ́n yi nɛ ɛ́kpá, mámfɛrɛ yi amɔ.” 23Kɛ bárɔ́k ambɨ bɛkpɛmɛ, mambɨkɨ nɔkɔ bɛ Páílet andɔ mango yi ndǔ ɛkotákátí. Bǎri map anyiɛrɛ Páílet, awupsi ntɨ. 24Áká yɛ bɛ́ mánkʉ́ nɛ Yesu mbɔ ɛnyu bakɔŋɔ. 25Afɛrɛ Barábas mmu ágʉ́ɛbhɛ́ ɛbyɔk ɛtɔk nɛ awáy mmu, ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, mbɔ ɛnyu bɔ báyàŋ. Achyɛ Yesu ntá bo Israɛl bɛ mánkʉ nɛ yi mbɔ ɛnyu bákɔ́ŋɔ́.

Bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí

(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Jn 19.17-27)

26Batɛmɛ́ nɛnu básɔ́t Yesu báre rɔ́ŋ nɛ yi. Ndu bárɔ̀ŋ, bátɛ́mɛri mmǔ ɛtɔk Sírene amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Símun. Áfǔ nyaka ɛbhɨ ǎpɛtnsɛm anywɔ́p, Yerúsalɛm. Bákɛ́m yi bábáyti nɛ ɛko Yesu, bákʉ yi apɔkɔ yɔ́ ankoŋo nɔkɔ Yesu. 27Ngɛ́mtáy bhó báre koŋo Yesu ansɛm. Mbɔk yap bábhák baghɔrɛ́ abhɛn básɛ̀mɛ nyaka, mándi nɔkɔ yi. 28Kɛ Yesu ayibhiri mmʉɛt arɛm ntá baghɔrɛ́ bhɔ bɛ, “Baghɔrɛ Yerúsalɛm, bǎkɛ́ di mɛ! Dí ká chí mmʉɛt ɛyɛka nɛ bɔ̌bhɛka. 29Nchí ghati bhe bɛ mpok ǎtwɔ̀ anɛ bo bárɛ̀m chɔŋ bɛ, ‘Ɛ́rɨ ntá yɛntɨkɨ nkongɔrɛ́ nɛ yɛ̌ntɨkɨ ngɔrɛ́ anɛ ábhɨ́kɨ́ re bhé!’ 30Ndǔ mpok yɔ, chɔŋ bo mándɛm ntá njiɛ ɛgho bɛ, ‘Kwɛ́n ká bay bhɛsɛ́’; nɛ ntá bɔ̌njiɛ bɛ, ‘Kutí ká bhɛsɛ.’ 31Bo bárɛ̀m chɔŋ nɔ́, mbɔnyunɛ, mbák bákwày bɛ́kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ntá ya, Mmɛ mmu nchí ɛnɔk ɛbɨk, chɔŋ ɛ́mbak ná nɛ ɛnɛ́ ɛ́gú?”

32Ɛnɛ́ bárɔ̀ŋ nɔ, basɔt bakʉ̌ bɛbʉ́ bati apay nkwɔ abhɛn batɛmɛ́ nɛnu bárɔ̀ŋ nyaka bɛway nɛ Yesu. 33Bágháká nɔ́kɔ́ ndǔ njiɛ anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ *Ɛ̌nkɔ́nti, bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí. Bágó nkwɔ́ bakʉ̌ bɛbʉ́ bhɔ bati apay, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ndǔ ɛyi ɛkotákátí, amɔt ɛbhě awɔ́nɛm Yesu, achák ɛbhě awɔ́ghɔ. 34Arɛ́, amfǎy ɛkotákátí, Yesu anɨkmʉɛt ntá Mandɛm bɛ, “Ɛta, foŋorí bhɔ́, mbɔnyunɛ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bákʉ̀.” Batɛmɛ́ nɛnu bágʉɛp ɛbháŋá ndu bɛ́rɨŋɨ ɛnyu bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́kɔ́rɛ ndɛn Yesu. 35Bo bábhák arɛ́ tee mámkpɔkɔ nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fàkari. Kɛ bǒbati báré way yí way mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Ǎpɛ̀mɛ nyaka bo bachak! Ámpɛ́mɛ́ mmʉɛt ɛyi mbák achi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, Mmu Mandɛm Ayabhɛ!” 36Batɛmɛ́ nɛnu nkwɔ báré way Yesu, mándɔkɔ nɔkɔ bɛchyɛ yi mmɛ̌m amɛn ábáká. 37Nɛ mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mbák tɛtɛp ɔchí Mfɔ bo Israɛl, pɛmɛ́ mmʉɛt ɛyɛ!” 38Amfay ntí Yesu, ɛbhɔ́kɛnɔk ɛbhak babhát ndǔ ɛko ɛnɛ básɨ́ŋɨ́ arɛ bɛ: “Nɛ́ chi Mfɔ bo Israɛl.”

39Nkʉ-bɛbʉ́ amɔt anɛ áchi nkwɔ́ kpaŋkpáŋ ndǔ ɛyǐ ɛkotákátí are way Yesu andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Pú wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò? Pɛmɛ́ mmʉɛt ɛyɛ, ɔ́mpɛmɛ bhɛsɛ́ nkwɔ bhɔ!” 40Kɛ mmʉ̌ bɛbʉ́ achák wu are sayti yi bɛ, “Yɛ̌ndu ɔ́gù ndǔ ɛkotákátí mbɔ Yesu, ɔpú cháy Mandɛm-ɛ́? 41Wɔ nɛ mɛ sɛ́gù ɛ̌ti bɛpɔ̌ barak ayɛsɛ, kɛ mmǔ-nɛ abhɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ?” 42Arɛm yɛ bɛ, “Yesu, ghɔ́ mɛ ntínso, mpok ɔ́bhak Mfɔ.” 43Yesu aghati yí bɛ, “Nchí ghati wɔ bɛ, ɛchɔŋ, chɔŋ ɔ́mbak nɛ mɛ ndǔ nɛbhʉɛt maŋák anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Párádis.” +

Yesu agú ndǔ ɛkotákátí

(Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Jn 19.28-30)

44Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nkárɛ́nká byo nɛ ɛpay nɛ ngósí, mmok ánɛ́m, ɛjuri ɛ́kwɛn ɛkuti ɛtɔk ɛnkɛm kpátɛ nkárɛ́nká ɛ́rát beku, 45mbɔnyunɛ mmok ábhɨ́kɨ́ pɛrɛ ghɔɔ. Nɛ ɛkát ɛnɛ ɛchi amɛm ɛkɛrákap Mandɛm ɛ́ghárɛ ndǔ bɛbhɔk bɛpay gbee. 46Yesu abɨk arɛm bɛ, “Ɛtaya, ndɔ́ nɛpɛ́m ɛna amɔ́ yɛ!” Árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, asɛbhɛ. 47Mǔnti batɛmɛ́ nɛnu ághɔ́ nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɛfakari, abɨti Mandɛm, andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Tɛtɛp, mmǔ-nɛ achí mbʉ chak bɛsí Mandɛm!” 48Ngɛ́mtay bo abhɛn báchɛ́mɛ́ nyaka arɛ ndu bɛghɔ, bághɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari. Bágúrɛ nɛ basɛ́mɛ́, mámbyaka nɔkɔ amɔ antɨ. 49Bǒ mankɛm abhɛn bárɨ́ŋɨ́ Yesu, nɛ baghɔrɛ́ abhɛn bábhó bɛkoŋo yi tɛ Gálili, báté nɛkɔ nɛsiɛ mángɔ nɔkɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ.

Bábhɛ́mɛ Yesu

(Mt 27.59-61; Mk 15.42-47; Jn 19.38-42)

50-51Mmǔ amɔt achí nyaka Yerúsalɛm mpok yɔ. Aka nnyɛ́n bɛ Josɛ́f. Achi nyaka mmǔ Arimátia, ɛtɔk bo Israɛl. Abhak ndɨ̌ndu nɛ mmǔ chak nɛ ǎnòŋ nyaka mpok anɛ Mandɛm abhak Mfɔ bho. Abhak mmǔ amɔt ndǔ ɛchɛmɛ ɛgho ɛnɛ bǒ batí ɛtɔk. Kɛ ábhɨ́kɨ́ ka nyaka nɛ bhɔ ndǔ nkaysi yap nɛ nɛkʉ wap. 52Yí arɔk ntá Páílet bɛ́ ánchyɛ́ yi bɛtaŋ amfɛrɛ Yesu amfǎy ɛkotákátí. Páílet áchyɛ́ nɔ́kɔ́ yi bɛtaŋ, 53arɔk yɛ asɛbhɛ Yesu amɨk, anɛ́p yi nɛ ɛsyɛ̌ndɛn, arɔk afyɛ́ amɛm nnɛm ɛnɛ́n bátɛ́mɛ́ ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́, kɛ kɛre bhɛmɛ yɛ̌ mmu arɛ́. 54Ɛ́chí nyaka chi nywɔp ɛnɛn bo bátòŋti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Nywɔbhɛ́ nɛywɛ̌mʉɛt, nɛ ɛ́rɔp chi mandú bɛgháká ndǔ mpok anɛ Nywɔbhɛ́ nɛywɛ̌mʉɛt nɛ́bho. + 55Baghɔrɛ abhɛn báfú nɛ Yesu tɛ Gálili, bákóŋo, baghɔ nnɛm, nɛ ɛnyǔ bábhʉ́rɛ́ mmʉɛt yi amɛm. 56Bápɛ́t yɛ nsɛm ndǔ nɛbhʉɛt anɛ báchɔ̀kɔ amɛm Yerúsalɛm. Bátóŋti bawɛt ɛrɨ́tí ɛriɛp amɛn báwati amʉɛt ngu.

Nywɔbhɛ́ nɛywɛ̌mʉɛt ɛnap nɛ́gháká nɔ́kɔ́, báywěmʉɛt mbɔ ɛnyǔ ɛbhé Moses ɛ́rɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index