Search form

Lúkas 23:1

Bárɔ́k ntá Páílet nɛ Yesu

(Mt 27.1-2, 11-14; Mk 15.1-5, Jn 18.28-38a)

1Nkwɔ́ bataŋá manyé bárɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, bɔ̌ mankɛm báfáte, básɔt Yesu báré rɔ́ŋ ntá Páílet nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index