Search form

Lúkas 23:10

10Ɛnɛ́ Hɛ́rɔd árɔ̀ŋ ambɨ bɛbhɛp yi bɛbhɛp, bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm báte kɛkwɔt, mámbat nɔkɔ yi barak amʉɛt nɛ bɛyǎ ɛ̌yu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index