Search form

Lúkas 23:12

12Kɛmmʉɛrɛ Hɛ́rɔd nɛ Páílet kɛ́bho ndǔ nkúbhɛ́ nywɔp ɛnɔ. Ndǔ mpok anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm bachi nyaka chi ndǔ mpap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index