Search form

Lúkas 23:13

Páílet akpɔ́t manyé bɛ mángwáy Yesu

(Mt 27.15-26; Mk 15.6-15; Jn 18.38b-19.16a)

13Bápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm ntá Páílet nɛ Yesu, Páílet ató bábhɨ́ŋɨ bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk nɛ bǒ ɛtɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index