Search form

Lúkas 23:14

14Arɛm ntá yap bɛ, “Bǎtwɔ̀ fá ntá ya nɛ mmǔ-nɛ bɛ ǎkʉ̀ bo bákɛ́ bhʉɛrɛ bɛbhé ɛtɔk. Mbɛ̌p yi mɛnyɨŋ bɛsí bhɛka, nɛ mbɨ́kɨ́ ghɔ́ yɛ̌ bɛkwɛ́nɛ́ ɛbhě yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index