Search form

Lúkas 23:15

15Mfɔ Hɛ́rɔd nkwɔ́ abhɨ́kɨ́ ghɔ yɛ̌ bɛkwɛ́nɛ́ ɛbhě yi mbɔnyunɛ atǒ yi apɛtnsɛm ntá ya. Nchí ghati bhe bɛ yɛ̌nyɨŋ yi abhɨ́kɨ́ kʉ ɛnɛ́ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ mangway yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index