Search form

Lúkas 23:17

17[Ɛpɨŋɨ́ bo Israɛl ɛ́chí nyaka bɛ, yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ bɔ́ mányìɛ̀ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ, Páílet abhɔŋ bɛ́fɛ́rɛ mmu amɔt anɛ bǒ Yerusalɛm báyàŋ yi amfɛrɛ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.]

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index