Search form

Lúkas 23:18

18Bɔ́ mankɛm bábɨ́k mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Dɔ̌ mángwáy yi. Fɛrɛ́ bhɛsɛ chi Barábas!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index