Search form

Lúkas 23:19

19Barábas chi mmu anɛ báfyɛ́ nyaka ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ ndǔ barak apay, “Agʉɛbhɛ́ nyaka ɛbyɔk ɛtɔk, nɛ awáy mmu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index