Search form

Lúkas 23:2

2Bábhó bɛbhat yi barak amʉɛt mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Sɛghɔ̌, mmǔ-nɛ ndu ákʉ̀ bɛ bǒ bhɛsɛ bákɛ́ bhʉɛrɛ bɛbhé ɛtɔk. Ǎkàŋ nkwɔ bɛ́ bo bákɛ́ chyɛ nkábhɛ́nti ntá Sísa, Mfɔ Rom. Nɛ árɛ̀m bɛ yí achi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, nɔ́ chi bɛ achí Mfɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index