Search form

Lúkas 23:22

22Ndǔ ndɔŋ anɛ ájwí ɛ́rát Páílet arɛm bɛ, “Ntɨkɨ ɛbɛ́ptí ndak yi ákʉ́? Mbɨ́kɨ́ ghɔ́ yɛ̌ ɛ́bɛ́ptí ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ ɛnɛ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ mángwáy yi. Chɔŋ nchyɛ́ ɛyɔŋ mándɛ́n yi nɛ ɛ́kpá, mámfɛrɛ yi amɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index