Search form

Lúkas 23:23

23Kɛ bárɔ́k ambɨ bɛkpɛmɛ, mambɨkɨ nɔkɔ bɛ Páílet andɔ mango yi ndǔ ɛkotákátí. Bǎri map anyiɛrɛ Páílet, awupsi ntɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index