Search form

Lúkas 23:25

25Afɛrɛ Barábas mmu ágʉ́ɛbhɛ́ ɛbyɔk ɛtɔk nɛ awáy mmu, ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, mbɔ ɛnyu bɔ báyàŋ. Achyɛ Yesu ntá bo Israɛl bɛ mánkʉ nɛ yi mbɔ ɛnyu bákɔ́ŋɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index