Search form

Lúkas 23:26

Bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí

(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Jn 19.17-27)

26Batɛmɛ́ nɛnu básɔ́t Yesu báre rɔ́ŋ nɛ yi. Ndu bárɔ̀ŋ, bátɛ́mɛri mmǔ ɛtɔk Sírene amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Símun. Áfǔ nyaka ɛbhɨ ǎpɛtnsɛm anywɔ́p, Yerúsalɛm. Bákɛ́m yi bábáyti nɛ ɛko Yesu, bákʉ yi apɔkɔ yɔ́ ankoŋo nɔkɔ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index