Search form

Lúkas 23:27

27Ngɛ́mtáy bhó báre koŋo Yesu ansɛm. Mbɔk yap bábhák baghɔrɛ́ abhɛn básɛ̀mɛ nyaka, mándi nɔkɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index