Search form

Lúkas 23:28

28Kɛ Yesu ayibhiri mmʉɛt arɛm ntá baghɔrɛ́ bhɔ bɛ, “Baghɔrɛ Yerúsalɛm, bǎkɛ́ di mɛ! Dí ká chí mmʉɛt ɛyɛka nɛ bɔ̌bhɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index