Search form

Lúkas 23:29

29Nchí ghati bhe bɛ mpok ǎtwɔ̀ anɛ bo bárɛ̀m chɔŋ bɛ, ‘Ɛ́rɨ ntá yɛntɨkɨ nkongɔrɛ́ nɛ yɛ̌ntɨkɨ ngɔrɛ́ anɛ ábhɨ́kɨ́ re bhé!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index