Search form

Lúkas 23:3

3Páílet abhɛ́p yɛ Yesu bɛ, “Wɔ kɛ ɔ́chí nɛ́ Mfɔ bo Israɛl?” Akɛmɛ bɛ, “Ɛ́chí mbɔ ɛnyu ɔ́rɛ́mɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index