Search form

Lúkas 23:30

30Ndǔ mpok yɔ, chɔŋ bo mándɛm ntá njiɛ ɛgho bɛ, ‘Kwɛ́n ká bay bhɛsɛ́’; nɛ ntá bɔ̌njiɛ bɛ, ‘Kutí ká bhɛsɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index