Search form

Lúkas 23:31

31Bo bárɛ̀m chɔŋ nɔ́, mbɔnyunɛ, mbák bákwày bɛ́kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ntá ya, Mmɛ mmu nchí ɛnɔk ɛbɨk, chɔŋ ɛ́mbak ná nɛ ɛnɛ́ ɛ́gú?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index