Search form

Lúkas 23:32

32Ɛnɛ́ bárɔ̀ŋ nɔ, basɔt bakʉ̌ bɛbʉ́ bati apay nkwɔ abhɛn batɛmɛ́ nɛnu bárɔ̀ŋ nyaka bɛway nɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index