Search form

Lúkas 23:33

33Bágháká nɔ́kɔ́ ndǔ njiɛ anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ *Ɛ̌nkɔ́nti, bágó Yesu ndǔ ɛkotákátí. Bágó nkwɔ́ bakʉ̌ bɛbʉ́ bhɔ bati apay, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ndǔ ɛyi ɛkotákátí, amɔt ɛbhě awɔ́nɛm Yesu, achák ɛbhě awɔ́ghɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index