Search form

Lúkas 23:34

34Arɛ́, amfǎy ɛkotákátí, Yesu anɨkmʉɛt ntá Mandɛm bɛ, “Ɛta, foŋorí bhɔ́, mbɔnyunɛ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bákʉ̀.” Batɛmɛ́ nɛnu bágʉɛp ɛbháŋá ndu bɛ́rɨŋɨ ɛnyu bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́kɔ́rɛ ndɛn Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index