Search form

Lúkas 23:38

38Amfay ntí Yesu, ɛbhɔ́kɛnɔk ɛbhak babhát ndǔ ɛko ɛnɛ básɨ́ŋɨ́ arɛ bɛ: “Nɛ́ chi Mfɔ bo Israɛl.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index