Search form

Lúkas 23:39

39Nkʉ-bɛbʉ́ amɔt anɛ áchi nkwɔ́ kpaŋkpáŋ ndǔ ɛyǐ ɛkotákátí are way Yesu andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Pú wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò? Pɛmɛ́ mmʉɛt ɛyɛ, ɔ́mpɛmɛ bhɛsɛ́ nkwɔ bhɔ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index