Search form

Lúkas 23:4

4Páílet arɛm yɛ ntá bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ ngɛ́mtay bo abhɛn bachi arɛ bɛ, “Mbɨ́kɨ́ ghɔ yɛ̌ bɛkwɛ́nɛ́ nɛ mmǔ-nɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index