Search form

Lúkas 23:40

40Kɛ mmʉ̌ bɛbʉ́ achák wu are sayti yi bɛ, “Yɛ̌ndu ɔ́gù ndǔ ɛkotákátí mbɔ Yesu, ɔpú cháy Mandɛm-ɛ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index