Search form

Lúkas 23:41

41Wɔ nɛ mɛ sɛ́gù ɛ̌ti bɛpɔ̌ barak ayɛsɛ, kɛ mmǔ-nɛ abhɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index