Search form

Lúkas 23:43

43Yesu aghati yí bɛ, “Nchí ghati wɔ bɛ, ɛchɔŋ, chɔŋ ɔ́mbak nɛ mɛ ndǔ nɛbhʉɛt maŋák anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Párádis.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index