Search form

Lúkas 23:44

Yesu agú ndǔ ɛkotákátí

(Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Jn 19.28-30)

44Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nkárɛ́nká byo nɛ ɛpay nɛ ngósí, mmok ánɛ́m, ɛjuri ɛ́kwɛn ɛkuti ɛtɔk ɛnkɛm kpátɛ nkárɛ́nká ɛ́rát beku,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index