Search form

Lúkas 23:45

45mbɔnyunɛ mmok ábhɨ́kɨ́ pɛrɛ ghɔɔ. Nɛ ɛkát ɛnɛ ɛchi amɛm ɛkɛrákap Mandɛm ɛ́ghárɛ ndǔ bɛbhɔk bɛpay gbee.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index