Search form

Lúkas 23:46

46Yesu abɨk arɛm bɛ, “Ɛtaya, ndɔ́ nɛpɛ́m ɛna amɔ́ yɛ!” Árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, asɛbhɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index