Search form

Lúkas 23:47

47Mǔnti batɛmɛ́ nɛnu ághɔ́ nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɛfakari, abɨti Mandɛm, andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Tɛtɛp, mmǔ-nɛ achí mbʉ chak bɛsí Mandɛm!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index