Search form

Lúkas 23:48

48Ngɛ́mtay bo abhɛn báchɛ́mɛ́ nyaka arɛ ndu bɛghɔ, bághɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari. Bágúrɛ nɛ basɛ́mɛ́, mámbyaka nɔkɔ amɔ antɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index