Search form

Lúkas 23:49

49Bǒ mankɛm abhɛn bárɨ́ŋɨ́ Yesu, nɛ baghɔrɛ́ abhɛn bábhó bɛkoŋo yi tɛ Gálili, báté nɛkɔ nɛsiɛ mángɔ nɔkɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index