Search form

Lúkas 23:5

5Kɛ bárɔ́k ambɨ bɛkɛmɛ bɛ, “Ǎkɔ̀ atú Judɛ́ya ankɛm antɔŋ nɔkɔ bho ndu mɛ́nyɨ́kɨ́si batɨ̌ yap amɛm bɛ mángʉ́ɛ́p ɛsɔŋɔri ɛtɔk. Akʉ nɔ́, bɛbho atú Gálili kpát bɛ́gháka fá Yerúsalɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index