Search form

Lúkas 23:50-51

Bábhɛ́mɛ Yesu

(Mt 27.59-61; Mk 15.42-47; Jn 19.38-42)

50-51Mmǔ amɔt achí nyaka Yerúsalɛm mpok yɔ. Aka nnyɛ́n bɛ Josɛ́f. Achi nyaka mmǔ Arimátia, ɛtɔk bo Israɛl. Abhak ndɨ̌ndu nɛ mmǔ chak nɛ ǎnòŋ nyaka mpok anɛ Mandɛm abhak Mfɔ bho. Abhak mmǔ amɔt ndǔ ɛchɛmɛ ɛgho ɛnɛ bǒ batí ɛtɔk. Kɛ ábhɨ́kɨ́ ka nyaka nɛ bhɔ ndǔ nkaysi yap nɛ nɛkʉ wap. 52Yí arɔk ntá Páílet bɛ́ ánchyɛ́ yi bɛtaŋ amfɛrɛ Yesu amfǎy ɛkotákátí. Páílet áchyɛ́ nɔ́kɔ́ yi bɛtaŋ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index