Search form

Lúkas 23:53

53arɔk yɛ asɛbhɛ Yesu amɨk, anɛ́p yi nɛ ɛsyɛ̌ndɛn, arɔk afyɛ́ amɛm nnɛm ɛnɛ́n bátɛ́mɛ́ ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́, kɛ kɛre bhɛmɛ yɛ̌ mmu arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index