Search form

Lúkas 23:54

54Ɛ́chí nyaka chi nywɔp ɛnɛn bo bátòŋti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Nywɔbhɛ́ nɛywɛ̌mʉɛt, nɛ ɛ́rɔp chi mandú bɛgháká ndǔ mpok anɛ Nywɔbhɛ́ nɛywɛ̌mʉɛt nɛ́bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index