Search form

Lúkas 23:55

55Baghɔrɛ abhɛn báfú nɛ Yesu tɛ Gálili, bákóŋo, baghɔ nnɛm, nɛ ɛnyǔ bábhʉ́rɛ́ mmʉɛt yi amɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index