Search form

Lúkas 23:56

56Bápɛ́t yɛ nsɛm ndǔ nɛbhʉɛt anɛ báchɔ̀kɔ amɛm Yerúsalɛm. Bátóŋti bawɛt ɛrɨ́tí ɛriɛp amɛn báwati amʉɛt ngu.

Nywɔbhɛ́ nɛywɛ̌mʉɛt ɛnap nɛ́gháká nɔ́kɔ́, báywěmʉɛt mbɔ ɛnyǔ ɛbhé Moses ɛ́rɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index