Search form

Lúkas 23:6

Páílet ató Yesu ntá Mfɔ Hɛ́rɔd

6Páílet ághókó nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, abhɛ́p bhɔ mbák Yesu achi mmu atú Gálili.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index