Search form

Lúkas 23:7

7Árɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu afǔ atú ɛtɔk ɛnɛ Hɛ́rɔd achi mfɔ arɛ́, achyɛ ɛyɔŋ bɛ mandɔk nɛ yi ntá Hɛ́rɔd. Mbɔŋ Hɛ́rɔd achi nyaka Yerúsalɛm mpok yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index