Search form

Lúkas 23:8

8Hɛ́rɔd ághɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu, ábhɔ́ŋ maŋák tontó, mbɔnyunɛ anáŋ ǎghòk nyaka ɛ̌ti yi nɛ abhɔ́ŋ ɛkwak tɛntɛp bɛghɔ yi nɛ amɨ́k. Ǎbhàka nyaka ntɨ bɛ chɔŋ Yesu ankʉ ɛnyɨŋɨ́ maknkay yí angɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index