Search form

Lúkas 23:9

9Ɛ́kʉ́ Hɛ́rɔd abhɛ́p Yesu bɛyǎ bɛbhɛp kɛ yɛ ɛ́mɔt Yesu ábhɨ́kɨ́ kɛmɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index