Search form

Lúkas 24

Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

(Mt 28.1-10; Mk 16.1-8; Jn 20.1-10)

1Nɛ nɛyǐnwyɔp ndǔ Nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt, baghɔrɛ́ bhɔ básɔ́t bawɛrɛ́riɛp amɛn bɔ bághókó bárɔ́k ndǔ nnɛm Yesu nɛ nɛyǐnwyɔp. 2Bághɔ́ bɛ ntay ɛnɛn anyǔ nnɛm nɛ́rɔp chi nɛpaká nnɛm. 3Báchwé amɛm nnɛm, kɛ bákɛ ghɔ mmʉɛt yi. 4Ɛ́chá bhɔ ɛnyu bákʉ. Tɛ́mté wu, babhakanɛm bati apay nɛ ndɛn amʉɛt ɛnɛ́ ɛ́kɔ̀t ŋwaŋwǎŋwaŋ báté kɛkwɔt nɛ bhɔ. 5Bɛcháy bɛ́kɛ́m baghɔrɛ́ bhɔ tontó. Bátɛ́p bati amɨk. Bǒ-bhɔ bábhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí báyàŋ mmu anɛ achi nɛpɛ́m ndǔ nkwɔ́ bawú? 6Apú fá. Mandɛm akʉ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ yi árɛ́mɛ́ nyaka bɛ ɛbhɔŋ bɛfakari. Twɔ́ ká ghɔ nɛbhʉɛt anɛ bábhʉ́rɛ́ yi. Tɨ́k ka ndǔ yi ágháti bhe mpok ábhʉɛ́t atú Gálili nɛ bhe. 7Yi arɛm nyaka bɛ, chɔŋ mámfyɛ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm amɔ́ bǒ bɛbʉ́, mángó yi ndǔ ɛkotákátí, nɛ ɛ́ghaka nɔkɔ manywɔp arat, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.” 8Baghɔrɛ́ bhɔ bátɨk yɛ bɛyɔŋ Yesu. 9Bápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm, bágháti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛfakari ntá bǒnto Yesu bati byo nɛ amɔt nɛ bakoŋo bhi abhɛ́nɛ́fú mankɛm. 10Baghɔrɛ́ abhɛn bághátí nyaka bǒnto Yesu mbok yɔ chi María anɛ áfú ɛtɔk Mágdala, nɛ Joana, nɛ María nnɔ Jems, nɛ baghɔrɛ́ báchák abhɛn báchi nyaka nɛ bhɔ. 11Kɛ bǒnto básɔ́t ɛnyɨŋ ɛnɛ baghɔrɛ́ bhɔ bárɛ́mɛ́ mbɔ ɛráká ndak, bɔ́ kɛnókó wáwák. 12Yɛ̌ nɔ́, Píta afate, ajɛt arɔk ndǔ nnɛm. Ákúrí nɔ́kɔ́, agʉɛp amɨ́k, ayɨŋɨ amɛm nnɛm. Aghɔ́ bɛbhɔ́kɔ́ ndɛn ɛbhɛn mánɛ́bhɛ́ nyaka mmʉɛt Yesu nɛ bhɔ bhʉ́rɛ́. Apɛtnsɛm anywɔ́p, amakati nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛ́nɛ́ ɛ́fákárí.

Yesu atɛmɛri bakoŋo bhi bati apay ndǔ mbi Ɛmayus

(Mk 16.12-13)

13Nkúbhɛ́ ɛwak ɛyɔ, bakoŋo Yesu bati apay báfá Yerúsalɛm bare rɔŋ ndu mɔ́tɔk anɛ bábhìŋɨ bɛ Ɛmayus, nɛkɔ̌ ɛnɛn nɛchi mbɔ bɔkilɔ́mɛta nɛ́nɛnamɔt nɛ ɛbhɔ́k. 14Mándɛmɛ nɔkɔ ɛ̌ti mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɛ́fákárí. 15Ɛnɛ́ bárɛ̀m mánkɛm nɔkɔ ɛpʉ́ítí nɛ batɨ, mbɔŋ Yesu arɔk kɛkwɔt nɛ bhɔ ankɔ nɔkɔ nɛ bhɔ. 16Kɛ ɛ́bhák mbɔ bɛ́ bágwɔt amɨ́k ayap. Bɔ́ kɛrɨŋɨ bɛ́ chí Yesu. 17Abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Ntɨkɨ ndak bǎkɔ̀ mǎndɛmɛ nɔkɔ ɛnyunɛ?” Báté nsónso. 18Mmu wap amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Klópas abhɛ́p yɛ yi bɛ, “Ndiɛrɛ wɔ kɛ ɔ́chí kɛnkɔ̌ anɛ átwɔ́ Yerúsalɛm anɛ ábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛfakari arɛ́ ndǔ manywɔbhɛ́-nɛ?” 19Abhɛ́p bɛ, “Ntɨkɨ mɛnyɨŋ?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fákárí nɛ Yesu anɛ Násárɛt. Achi nyaka ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm, nɛ atɔ́ŋ bɛsí bho nɛ bɛsí Mandɛm bɛ bɛtaŋ Mandɛm bɛchi nɛ yi ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi árɛ̀m nɛ ɛbhɛn yi ákʉ̀. 20Kɛ bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒ batí ɛtɔk abhɛsɛ bákɛ́m yi bachyɛ mangway, nɛ bágó yi ndǔ ɛkotákátí. 21Sɛ́bhaka nyaka ntɨ bɛ yí kɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́fɛ́rɛ bo Israɛl ndǔ ɛsɔŋɔri. Ɛ́chí nɛ́nɛ manywɔp arat ɛnɛ́ ndak anɛ́ áfákárí. 22Ɛnyɨŋ ɛ́chák ɛ́chí bɛ́ mbɔk baghɔrɛ́ ndǔ nkwɔ ywɛsɛ bákʉ batí átaka bhɛsɛ amɛm. Bárɔ́k ndǔ nnɛm běti bheti, 23kɛ bákɛ ghɔ Yesu. Bápɛtnsɛm barɛm bɛ bághɔ̌ bo mbɔ bɔángɛl Mandɛm ndǔ kɛnɔ́ amɨ́k antifú abhɛn bághátí bhɔ bɛ Yesu achi nɛpɛ́m. 24Mbɔk bo abhɛn báchí nyaka ndǔ nkwɔ́ ywɛsɛ bárɔ́k ndǔ nnɛm bághɔ́ bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛchi nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ baghɔrɛ́ bhɔ bárɛ́mɛ́, kɛ bɔ́ kɛghɔ́ mbɔŋ Yesu.” 25Afɔ̌ kɛ Yesu árɛ́mɛ́ ntá yap bɛ, “Bǎchɨŋti bǎcha! Nɛ batɨ̌ yɛka ápú wakari mɛ́nóko mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛmɛ! 26Pú Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, abhɔ̌ŋ nyaka bɛghɔ bɛsɔŋɔri ɛbhɛn mɛnkɛm kɛ anchwe ndǔ kɛfɔ ɛki?” 27Yesu abho yɛ mɛnɛnɛ ntá yap bɛ manjwimɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn básɨ́ŋɨ́ ɛ̌ti yi amɛm Ɛkáti Mandɛm, bɛ́bho ndǔ Basɨŋɨ Moses bɛrɔ́ŋ bɛghaka ndǔ amɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm mankɛm.

28Bágháká kɛkwɔt ɛtɔk ɛnɛ bárɔ̀ŋ, Yesu akʉ mbɔ bɛ ǎrɔ̀ bhɔ bɛrɔŋ ambɨ. 29Kɛ bájwɛ́ yi, barɛm bɛ, “Bʉrɛ́ nɛ bhɛsɛ. Nywɔp nɛ́rɔŋ nɛ mbaŋ anaŋ ǎgiri.” Arɔk yɛ bɛbhʉrɛ nɛ bhɔ. 30Mpok nɛnyíɛ́ ákwáy nɔ́kɔ́, asɔt ɛkpɔkɔ́ brɛt. Áchyɛ́ bakak ntá Mandɛm. Abho yɛ bɛ́bɔ́kɔ́ti anchyɛ nɔkɔ ntá yap. 31Amɨ́k ánɛ́nɛ bhɔ, bárɨ́ŋɨ yɛ bɛ chi yi. Kɛ anɛmsi bhɔ́ bɛsí. 32Babho bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Nyakányɛt maŋák achi mbʉ bhɛsɛ antɨ mpok yi árɛ̀m kɛpɨ nɛ bhɛsɛ ambi, anɛnɛ nɔkɔ basɨŋ ntá yɛsɛ!” 33Báfáte tɛ́mté bápɛtnsɛm Yerúsalɛm. Bághɔ́ bǒnto Yesu bati byo nɛ amɔt nɛ bakoŋo bhi abhɛ́nɛ́fú abhɛn báchí nɛ bhɔ́ ndǔ nɛbhʉɛt amɔt. 34Nɛchwe báchwé, bágháti bhɔ bɛ, “Acha apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m tɛtɛp! Atɔ̌ŋ mmʉɛt ntá Símun!” 35Bǒbhɔ bati apay bágháti ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari ambi, nɛ ɛnyu bɔ́ bárɨ́ŋɨ́ yi mpok yi abɔkɔti brɛt achyɛ bhɔ manyíɛ́.

Yesu abhesi ntá bakoŋo bhi

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Jn 20.19-23; Bk 1.6-8)

36Ɛnɛ́ bárɛ̀m nɔ ɛ̌ti yi, mbɔŋ Yesu abhesi bɛsí bhap! Arɛm bɛ, “Kpák ámbák nɛ bhe.” 37Bácháyti, nɛ bɛcháy bɛ́kɛ́m bhɔ. Bákáysi bɛ bághɔ̀ nɔ chi ɛfóŋó ngu. 38Kɛ abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Bǎcháy yi? Yi mǎmàkati amɛm batɨ yɛka? 39Ghɔ́ ká amɔ ya nɛ bɛkak ɛbha, mǎndɨŋɨ bɛ chi mɛ tɛtɛp. Mɔ́ ká mmʉɛ́t ya mǎngɔ bɛ chi mɛ. Ɛfóŋó ɛ́pú bhɔŋ mmʉɛt nɛ bɛghɛp mbɔ ɛnyǔ bǎghɔ́ bɛ mbɔŋ.” 40Arɛm nɔkɔ nɔ, atɔ́ŋ bɔ́ amɔ yi nɛ bɛkak. 41Bábhɔ́ŋ maŋák tontó nɛ babhak maknkay bɛ yi achi nɛpɛ́m. Ɛkʉ bɔ́ kɛnókó bɛ ɛchi tɛtɛp. Yesu abhɛ́p bɔ́ bɛ, “Bǎbhɔŋ yɛ̌nyɨŋ mɛnyiɛ fá?” 42Báchyɛ yi mbɨŋɨ́ nsi anɛ bágwɔ́. 43Asɔt anyiɛ́ bɛsí bhap.

44Aghati yɛ bhɔ́ bɛ, “Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghɔ̀-nɛ́, chí nkúbhɛ́ barak anɛ mɛ̌ghàti nyaka bhe mpok mbʉɛt nɛ bhe. Mɛ̌ghàti nyaka be bɛ, mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɛ́chi amɛm basɨŋɨ́ Moses nɛ amɛn abhɛn bɛchi ndǔ basɨŋɨ́ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nɛ ɛbhɛn bɛ́chí amɛm Ɛkáti Bakway ɛ̌ti ya, bɛ́bhɔŋ bɛfu tɛtɛp.” 45Anɛnɛ yɛ nkaysi yap bɛ mánjwimɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn básɨ́ŋɨ́ amɛm Ɛkáti Mandɛm. 46Aghati bhɔ bɛ, “Básɨŋ bɛ, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò abhɔŋ bɛ́ghɔ ɛsɔŋɔri, angú, nɛ bɛghaka manywɔp árát, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. 47Nɛ bɛ bábhɔŋ bɛghati bǒ bɛtɔk mɛnkɛm ndǔ nnyɛ́n ɛni bɛbho Yerúsalɛm bɛ Mandɛm ǎfòŋori bo abhɛn bátɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap. 48Bǎchí batísiɛ́ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm nɛ bǎbhɔŋ bɛ́gháti bo bachak bɔ mɛnkɛm. 49Ghɔ́ ka, chɔŋ nto be akap anɛ Ɛtaya afyɛ́ bariɛp bɛ ǎtò ntá yɛka. Kɛ bǎbhɔŋ mɛ́noŋ fá amɛm ɛtɔk kpátɛ bɛtaŋ mɛ́mfu amfay mɛ́mbak nɛ bhe.”

Yesu apɛtnsɛm ntá Mandɛm

(Mk 16.19-20; Bk 1.9-11)

50Yesu asɔt yɛ baghɔkɔ́ bhi, afú ɛtɔk nɛ bhɔ. Bárɔ́k bachwɔp ɛtɔk Bɛ́tani. Arɛ́, ayoŋ amɔ amfay, are yɛt bhɔ. 51Ɛnɛ́ yi áyɛ̀t bhɔ, arɔ bhɔ́, Mandɛm asɔt yi ámpɛ́tnsɛm amfay. 52Nɛ ndǔ yi ákò baghɔkɔ́ bhi báré chyɛ yi kɛnókó. Bápɛ́t yɛ nsɛm Yerúsalɛm nɛ bɛyǎ maŋák. 53Báre rɔ́ŋ ɛkɛrákap mámbɨti nɔkɔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index