Search form

Lúkas 24:1

Yesu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

(Mt 28.1-10; Mk 16.1-8; Jn 20.1-10)

1Nɛ nɛyǐnwyɔp ndǔ Nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt, baghɔrɛ́ bhɔ básɔ́t bawɛrɛ́riɛp amɛn bɔ bághókó bárɔ́k ndǔ nnɛm Yesu nɛ nɛyǐnwyɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index