Search form

Lúkas 24:11

11Kɛ bǒnto básɔ́t ɛnyɨŋ ɛnɛ baghɔrɛ́ bhɔ bárɛ́mɛ́ mbɔ ɛráká ndak, bɔ́ kɛnókó wáwák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index