Search form

Lúkas 24:12

12Yɛ̌ nɔ́, Píta afate, ajɛt arɔk ndǔ nnɛm. Ákúrí nɔ́kɔ́, agʉɛp amɨ́k, ayɨŋɨ amɛm nnɛm. Aghɔ́ bɛbhɔ́kɔ́ ndɛn ɛbhɛn mánɛ́bhɛ́ nyaka mmʉɛt Yesu nɛ bhɔ bhʉ́rɛ́. Apɛtnsɛm anywɔ́p, amakati nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛ́nɛ́ ɛ́fákárí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index